Koszyk

Inne

Inne

                                         Inne

Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowane
 • umowy cywilno-prawne
  • umowa o dzieło lub zlecenie
  • umowa o świadczenie usług
  • umowa o pracę nakładczą
  • umowa agencyjna
  • kontrakt cywilno-prawny
  • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
  • funkcje na podstawie decyzji sądu, rozkazu personalnego, aktu mianowania
  • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • prywatny przychód z najmu / dzierżawy lokali

zaświadczenie* o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło, zlecenie lub wydającego akt mianowania, rozkaz personalny itp.

zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego zasiłku chorobowego /świadczenia rehabilitacyjnego

wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia / umowa lub kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp.

(wzór 1) umowa o dzieło lub umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę
(wzór 2) umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów
(wzór 3) umowa uaktywniająca

1. umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
2:

a) 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US

lub

b)zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem

 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych
zaświadczenie* / decyzja / uchwała / umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy)
wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia / określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określającą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
PIT-8C (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)

indywidualne przypadki nieokreślone powyżej

określane podczas autoryzacji

Pobierz tabelę w wersji PDF


Powrót: Kto może kupić na raty?


* Dokumenty oznaczone gwiazdką są wymagane jako załączniki do umowy w oryginale. Pozostałe dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów Klienta wymagane są w postaci kopii potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" na podstawie weryfikacji oryginału dokumentu przez Sprzedawcę.

Nasza firma

Kontakt

Biłgoraj Hedwiżyn 25

Email:
perlavita@wp.pl

Tel:
Joanna: 783 906 435
Justyna: 695 009 246
Sylwia: 695 262 241

Pracujemy Pn - Pt 7.00 - 16.00

Kontakt O nas